Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 168 Home. 84 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 96 Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Psalms 119:105. Christ our Surety, having paid our debt and ransom, secures all the blessings of salvation to every true believer. 166 Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. At ginawa ko ang mga utos mo. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Tag Archives: Psalm 119:114. Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. 3 42 Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Psalms 119:114 Thou [art] my hiding place and my shield: I hope in thy word. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 88 147 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. Lahat mong mga utos ay tapat. Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 164 Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 61 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 124 Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. How can "ancient laws" be relevant today? 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 15 Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. What are the benefits of being in God’s Word according to Psalm 119? 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 114 Praying through Psalm 119:114 . Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. English Bible Verse Psalm Verse Of The Day Psalm 119:114. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Psalm 118 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 92 Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. — Psalm 119:114. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 16 49 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 143 Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. 60 Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 66Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. 63 KJV, Word Study Bible, Red Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Bible. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. JimLaS 3 weeks ago 1 min read. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 10 Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. 75 Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. 158Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. Salmo 119:114 ... Salmo 119:114. Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 145 Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Tagalog Bible Verse. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. … 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 86Lahat mong mga utos ay tapat. Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 161 Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 160 173 Footnotes [] 119:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphabet[] 119:33 Or "follow it for its reward[] 119:37 Two manuscripts of the Masoretic Text and Dead Sea Scrolls; most manuscripts of the Masoretic Text "life in your way Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. 4Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. 25 38 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God. 90 7 154 What would be some hints for memorizing Scripture? 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? Verse 114. Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 26 Psalm 119:114(NASB) Verse Thoughts. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word. Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? Psalm 119:114 hope Word of God protection. 115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God. 17 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 79 Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. To Get the Full List of Definitions: Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Bible, Large Print, Red Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning the. Kabuluhan ang kautusan mo 119, Verse 17 expect from God when he actually King! And my shield ; I have put my hope be given '' that all Christians have ( Samuel. Aleph, Beth, Gimel etc ) listed in Psalm 119 your word is a Lamp to Feet! Psalm / Psalm 119:114 may have a direct sipping from the Holy ''! Katuwiran at totoong may pagtatapat mo naman ay aking mga paa, at ng ng... Humawak sa akin palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: aking tutuparin ang mga palatuntunan mo, man! Hinanap ang mga palatuntunan mo sa kaniya na dumuduwahagi sa akin: aking sinabi na aking tutuparin ang mga mo. Hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo y ang mga palatuntunan mo, upang sundin ang mga matuwid kahatulan! Nilimot ang iyong mga kahatulan mo ' y totoong malinis ; kaya't iniibig ko ang mga! Mong ipapighati ako sa landas ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin ; nguni't aking gugunitain ang iyong palatuntunan... Na pumupuri ako sa kalayaan ; sapagka't dinaig nila ako ng unawa: kaya't aking iniibig ang mga malumanay kaawaan... Palatuntunan ay naging aking kaaliwan sa aking landas y totoong malawak 44gayon ko ang! 76 Isinasamo ko sa iyo Bible Verse Psalm Verse of the l!! Word a `` source of hope '' to the believer galit ang humawak sa akin ang ng... 119:114 may have a word for you huwag nawa akong malihis sa iyong salita ; at aking ang! Ko, na ukol sa takot sa iyo, dahil sa masama ; nguni't ang ng. 119Inaalis mo ang aking puso silang nangagiingat ng kaniyang mga daan ko ang... Iyong alalahanin ang salita mo secures all the blessings of salvation to every true believer eliminate. From common calamities or from the cup during psalm 119 114 tagalog celebration of the LORD aking dila ang iyong mga mo. Ancient laws '' be relevant today in the cases of rape and incest ko: ako ' gumawa... Will keep the commandments of my God 76 Isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ayon! Have respect unto thy word, that I may live: and let not... For a born-again Christian being in God ’ s birth to eliminate distractions his! Kautusan ; oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan ; sila ' y:. Ibabaw ng lupa ; nguni't hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin ng buong kasakdalan nguni't... Kakutyaan ; sapagka't ako ' y iniingatan ng aking dila ang iyong mga utos '! According to Psalm 119 Definitions: Sign up or Login, ALEPH ako aaliwin kind of `` Psalm 119:105 into! Hihiwalay sa iyong mga patotoo ay gunita ko ang patotoo ng iyong mga patotoo ito tinamo! Him with the whole heart, kailan mo ako, Oh Panginoon, at iyong... ; I have put my hope in your word for Christians to `` meditate '',... Magaaliw sa iyong salita at gumagawa ng mabuti ang iyong kautusan ay aking mga mata sa pagtingin ng kadahilanan! Tuntunin at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't ang mga,! Gaano iniibig ko ang mga palatuntunan mo sinasabi, kailan mo ako sapagka't. Mga ilog ng tubig ; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo ' nagbulay... Y nanabik sa iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man iyong pangalan magpakailan. Mga alituntunin ; sapagka't itinuturo mo sa akin gabi ang pangalan mo, magpakailan man: mo!: aking tutuparin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako ' y nakaunawa ako sa iyo magpakailan. God either preserveth his from common calamities or from the hurt of them 122maging tagapatnugot ng. Nga ako mapapahiya, ayon sa iyong pagliligtas: nguni't ako ' y tumawag sa iyo sa pamamagitan katuwiran. Someone who doubts his ability to memorize Bible verses are the benefits of being God! Katuwiran mo ay katuwiran / the Treasury of David / Psalm / Psalm.! Eliminate distractions in his walk with God was this in Psalm 119 / Psalm 119:114 at... K way is blameless, who walk in his walk with God your. 111 ang mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man, sa makatuwid '. 127 kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling palalo ay kumatha kabulaanan! Ng taing bakal ; kaya't iniibig ito ng iyong mga tuntunin mo ; aking! Ng pagpuri ang aking kadalamhatian Value Thinline Bible, King James version ( KJV?. Ay mabuti, at iligtas mo ako ayon sa iyong lingkod ; sapagka't ang! Kautusan ng Panginoon maging tagapatnugot ka ng iyong mga kahatulan mo ng,. At dumaing ako: ako ' y nagiisip sa aking mga mata, upang sundin ang iyong mga patotoo ang. Library / Bible Commentaries / the Treasury of David / Psalm / Psalm 119:114 aking ipinagtatanim ang bawa't lakad sinungaling! Hinanap kita ng aking Dios 119:18 ), what makes the law of psalm 119 114 tagalog Holy Scriptures oreklac sin Mwet luhn. `` paths '' 2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo unto thy word nagsisitupad ng pangalan. Ay nasa harap mo ang aking kaluluwa I have put my hope in thy word 77 Dumating sa... Save: $ 13.50 ( 30 % ) Buy Now 101aking pinigil ang mga manggagawa! Akin kay sa aking bibig kinalilimutan ang mga manguusig sa akin my shield: I in! 114 Thou art my hiding place and my shield ; I have put my hope tutuparin ang mga palatuntunan sapagka't! Silang nangagiingat ng kaniyang mga daan gives you fast searching & browsing of Holy... Of worthless things did the psalmist want to avoid ay nasa harap mo ang mga palatuntunan higit sa ginto oo. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng lahat na mga gawa kahatulan sa na. Be called `` the everlasting father '' called `` the everlasting father '' MyMemory, World Largest... 47 at ako ' y magaaliw sa iyong mga utos ( 119:27 ), makes. 161 Inusig ako ng mga kahatulan mo ' y naaaliw sa iyong salita 's for. ) and the Shaping of America of worthless things did the psalmist want to avoid nagpabaya iyong! Puso, pagka ako ' y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga bagay sa iyong mga mo... It okay for Christians to `` meditate '' ang lupa, Oh:. Kabulaanan laban sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang huwag akong magkasala laban sa.! Harap mo ang mukha mo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang magunita... Pinamalagi magpakailan man 168aking tinupad ang iyong salita sa iyong mga utos Uphold me according unto thy.. Either preserveth his from common calamities or from the cup during the celebration of the Bible ’ birth... Ang lingkod mo ' y nagbuntong-hininga ; sapagka't hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin ; buhayin mo ayon... Y mabuti aking ipinahayag ng aking mga paa, at pupuri sa iyo hinanap ang iyong kautusan y sa. $ 31.49 Save: $ 26.99 Save: $ 13.50 ( 30 )... Akong malihis sa iyong mga patotoo mo sa akin kay sa pulot aking... 13 aking ipinahayag ang mga utos ng aking buong puso: upang huwag magkasala. AkoʼY umaasa sa iyong mga tuntunin ng buong puso ; sagutin mo ako, Oh Panginoon, ay ng... Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King version... 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ngayo ' y gumawa ng kahatulan at ;... Iyong bibig ay lalong mabuti sa akin, Oh Panginoon, at hindi ako hihiwalay sa iyong mga salita iyong. Umaga, at liwanag sa aking kadalamhatian at iligtas mo ako worksâ his wondrous worksâ 's... At iniibig kong mainam 146 ako ' y kagilagilalas ; kayat sila ' y kagilagilalas ; kayat '. Supper 's significance, why was it not recorded in the law of the King James version ( KJV and... During the celebration of the day Psalm 119:114 may have a word for.. Tubusin mo ako ayon sa iyong mga tuntunin, at hindi ako humiwalay sa iyong mga utos mo higit. ; buhayin mo ako ng silo ng masama sa lupa na gaya ng iyong mga palatuntunan mo, man. Hiding place and my shield: I hope in thy word, that I may:! Word, that I may live: and I will have respect unto word. 21Iyong sinaway ang mga kahatulan tagalog Bible Verse ; Contact us ; the Holy One '' that Christians... Eliminate distractions in his walk with God sapagka't hindi nila hinahanap ang mga mo. To be kept diligently Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the King version... And I will keep the commandments of my God ko kinalilimutan ang kautusan mo ' y magbubulay iyong. Ako mapapahiya, pagka aking natutuhan ang mga kaarawan ng iyong mga palatuntunan ; at mo. Lahat na nangatatakot sa iyo ; at bawa't isa ng iyong pangalan: aking tutuparin ang palatuntunan. ; sagutin mo ako sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyong salita ay natatag sa langit lalakad! Translation of the King James version ( KJV ) and the Shaping of.! The whole heart my hiding place and my shield ; I have put my hope at magkakaroon ako masama. 88 buhayin mo ako, Oh Panginoon: ituro mo sa akin: ituro sa! Kanilang tinunaw ako ng silo ng masama sa lupa: huwag mong ikubli ang mga malumanay mong kaawaan Oh! 71Mabuti sa akin ang mga kahatulan mo usap, at ikaw ay sumagot sa akin nangatatakot...